تخفیف ویژه!
کد شناسه :319521

نقش حديث در تفسير قرآن

230,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بخشي از ميراث حديثي معصومان درباره آيات قرآن است و از ديرباز ديدگاههاي متفاوتي دربارة نقش آن در تفسير پـديـد آمده است. کتـاب حاضـر ضمن اثبـات اثـرگـذاري فيالجملة حديث در تفسير قرآن و نقد ديدگاههاي رقيب، شرايط اعتبار حديث تفسيري را بيان کرده و بهطبقهبندي اين احاديث پرداخته و نقش حديث را در روشآموزي تفسير و نيز بيان مفاد و مصاديق آيات بررسي کرده است.