تخفیف ویژه!
کد شناسه :319531

نگرش و ايمان در تربيت ديني

21,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

موضوع اين کتاب بررسي تأثير نگرش ها، باورها و ايمان در شکل گيري شخصيت انسان و به طور خاص در تربيت ديني است. نويسنده به روانشناسي ايمان و ارتباط آن با ديگر پديده هاي روان ميپردازد و بر مبناي معارف اسلامي و اصول و يافته هاي روانشناسي از شکل گرفتن رفتارهاي انسان براساس ايمان بحث ميکند. اين تأثير بعد آموزشي و تربيتي نيز دارد و ميتوان برپايه مشخصات اين تأثير راهکارها و روش هاي تربيت ديني را توسعه و تعميق بخشيد. هدف نويسنده در سه فصل اثر حاضر تحليل اين روش هاست. بعد از بررسي مفهوم ايمان و مناسبات نگرش و ايمان از نظريات نيلز و کرچ در شکل گيري و تغيير ايمان و نگرش بحث شده و رابطه شناخت، عاطفه و رفتار به عنوان ابعاد رواني انسان و تأثيرپذيري آنها از نگرش و ايمان تحليل گرديده است.