تخفیف ویژه!
کد شناسه :319539

هستي شناسي جامعه

34,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آيا جامعه اصيل است و وجود حقيقي و مستقل دارد؟ دراين باره ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. اين کتاب مساله فوق را از نگاه تعدادي از متفکران اسلامي از جمله شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي و آيت اله جوادي آملي مي کاود. شهيد مطهري، هم من فردي و هم من جمعي را اصيل مي انگارد و جامعه را از وجود حقيقي، مرگ و حيات و روح واحدي برخوردار مي داند که در افراد حلول کرده و من جمعي آنهاست؛ اما استاد مصباح فقط فرد را اصيل انگاشته و جامعه را امري اعتباري و داراي وحدت ماهوي مي داند. آيت اله جوادي آملي وجود اعتباري را مرتبه نازلي از وجود حقيقي مي داند و اين مرتبه از وجود را براي جامعه، قطعي مي داند. ايشان نسبت به مرتبه وجودي فراتر از آنچه مطابق با نظريه اصالت جامعه باشد، نظر صريحي ندارد. بنابراين، سير بحث در ميان اين متفکران، چنين است: جمع گرايي معتدل فردگرايي ناب وجود حقيقي نازل