تخفیف ویژه!
کد شناسه :319557

وضعيت شيعيان عراق در عصر صادقين (ع)

135,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بناي اعتقادات و كلام شيعه در عصر امام باقر و امام صادق(ع) پيريزي شد و در اين دوره بود كه شيعه به سبب اعتقادات و فقه ويژه خود از عامه تمايز يافت. ازاينرو عصر صادقين(ع) نقطه عطفي در تاريخ اسلام به شمار ميآيد. جامعه شيعي در دوره مزبور ميتواند الگوي جوامع شيعي در عصرهاي بعد و بهويژه عصر ما باشد؛ زيرا اين جامعه زير نظر مستقيم دو معصوم(ع) قرار داشت و آنان انحرافها و كجرويهاي جامعة شيعه را اصلاح ميكردند. در اين پژوهش وضعيت شيعيان عراق در عصر صادقين(ع) از نظر اعتقادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بررسي شده است.