تخفیف ویژه!
کد شناسه :318854

جامعه شناسي فقه: بررسي جامعه شناختي احكام امضايي اسلام با تكيه بر احكام مربوط به خانواده

55,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

جهت گيري محتواي اين اثر بدان سوست تا پاسخ هايي را براي اين سوال که چرا اسلام برخي از احکام مربوط به خانواده را امضا نموده است، بيابد. بنابراين مفروض آن است که برخي از احکام مربوط به حوزه خانواده، قبل از اسلام نيز، در ميان عرف آن زمان رواج داشته و بدان عمل مي شده است. جامعه شناسان کارکردگرا در اين موارد، به کارکردهاي قواعد رايج در ميان عرف متوسل مي شوند و با رويکردي کارکردگرايانه به تحليل آن قواعد مي پردازند. شايد در يک نگاه افراطي، کارکردها علت آن قواعد باشند اما در اين نوشتار، نگارنده به دنبال آن نيست که علت آن احکام را کارکردهاي آن معرفي کند. بلکه صرفا بر اين ادعاست که احکام امضايي داراي کارکردها و آثاري است و اين نوشتار در صدد کشف و معرفي آن کارکردهاست. شايد در مواردي اين کارکردها را "حکمت" آن احکام معرفي نمايد حکمت هايي که در معارف ديني با زبان "مصالح" "مفاسد" نيز بيان مي شوند.