تخفیف ویژه!
کد شناسه :318481

كارگاه ترجمه عربي به فارسي همراه با نكات نگارشي و ويرايشي

260,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

امروزه ترجمه از زبان عربي به فارسي علاوه بر اينكه يك ضرورت ديني، علمي و سياسي به شمار ميآيد، در تهية اخبار روزانة خبرگزاريها و مطبوعات، ترجمة گفتوگوهاي هيئتهاي رسمي و ديپلماتيك و... نيز نقشي بسزا دارد. دراينميان وجود بيش از بيست كشور عربي، شمار فراوان كتابها و مقالات گوناگون علمي و تخصصي در رشتههاي مختلف علوم انساني، پايگاههاي بيشمار عربي در فضاي اينترنت، مسائل مشترك زبان ديني ميان مسلمانان و... اهميت فراگيري زبان عربي، بهويژه نكات مربوط به ترجمه از اين زبان را دوچندان كرده است.كتابِ پيش روي، پژوهشي است در قلمرو مسائل ترجمه و زبانشناسي فارسي كه با تلاش پژوهشگر ارجمند سيدعلاء نقيزاده نگارش يافته است. هدف اصلي نويسنده ارائة روشي نوين و كاربردي براي ارائة يك ترجمة روان و زيبا از زبان عربي به فارسي است.