تخفیف ویژه!
کد شناسه :319160

سكولاريسم و عوامل اجتماعي شكل گيري آن در ايران

85,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب پيش رو از مقدمه، دو بخش، نتيجه گيري و فهرست منابع تشکيل شده است. بخش اول از سه فصل و همچنين بخش دوم نيز از 3 فصل تشکيل شده است. بخش اول به صورت کلي در خصوص سکولاريسم در جهان غرب و نحوه پيدايش آن و زمينه هاي شکل گيري مفهوم سکولاريسم در غرب مي پردازد. در فصل اول اين بخش به بررسي مفهوم دنياگرايي و ارتباط معنايي آن با سکولاريسم، تعريف سکولاريسم، معناي شش گانه سکولاريزاسيون، تفاوت سکولاريسم با سکولاريزاسيون ولائيسم، نقطه آغازين سکولاريسم، سکولاريسم به مشابه ايدئولوژي، رشد و منظور مفهوم سکولازيسم مي پردازد. در فصل دوم آن به پيدايش سکولاريسم اشاره دارد. نويسنده در اين راستا به عواملي که زمينه ساز ظهور و پيدايي انديشه سکولاريسم مي گردد مطالبي ارائه مي کند. و در فصل سوم هم به اصول و مباني سکولاريسم مي پردازد. لذا در اين فصل نويسنده مواردي را که در ايجاد و اصول و مباني سکولاريسم موثر مي داند بيان مي کند. بخش دوم به طور کلي به موضوعات مورد بحث پيرامون انديشه سکولاريسم و چگونگي ظهور و پيدايش آن را در جامعه ايران مي پردازد. در فصل اول اين بخش به تفاوت هاي آشکار ميان انديشه اسلامي و سکولاريسم مي پردازد و براي تشريح اين موضوع به رابطه دين و سياست، ادعاي عدم نياز به دين و نقد آن، دين ثابت و نيازهاي متغير و ارزيابي آن، دين حداقلي، فرضيه اي نا تمام، نا کار آمدي مديريت فقهي در عصر حاضر و ارزيابي آن ، نقش فقه شيعي در سکولاريزاسيون مي پردازد. در فصل دوم آن به شکل گيري سکولاريسم در ايران پرداخته و فراماسون ها، انجمن هاي سري، احزاب سياسي و ... مي پردازد. در فصل سوم هم به حاکميت سکولاريسم در ايران مي پردازد. در انتها هم مولف محترم به نتيجه گيري پرداخته و چند نکته را گوشزد مي کند.