تخفیف ویژه!
کد شناسه :319898

فرهنگ سازماني مبتني بر آموزه هاي اسلامي

170,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بي شک هيچ متغيري نمي تواند به اندازه فرهنگ، اعضاي سازمان را با هم متحد و همسو کند. اين اتحاد و همسويي، در باورها، ارزش ها و الگوهاي رفتاري افراد ريشه دارد و در صورت مديريت صحيح، پايدار مي ماند و ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري تک تک اعضاي سازمان را در جهت کسب اهداف عالي هدايت مي کند. براي اينکه سازمان در نظام اسلامي به مزيت رقابتي بودن و رتبه ي عالي دست يابد، بايد خود را به فرهنگ سازماني غني و مبتني بر آموزه هاي اسلامي مجهز سازد. اين کتاب مي کوشد بـا ارائه ي الگوي فرهنگ سـازماني مبتني بر آموزه هاي اسلامي، گـامي هر چنـد کوتاه در راه توليد علم و به کارگيري آن در سازمان هاي اسلامي بردارد.