تخفیف ویژه!
کد شناسه :320468

درآمدي بر هرمنوتيك

390,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر به نقد ديدگاه­ هايي پرداخته است که در تقابل و چالش مستقيم با روش مقبول و رايج در ميان عالمان ديني ما قرار دارند؛ همان روشي که پيش از قرن بيستم شيوه پذيرفته شده و معهود همه پژوهشگران در مقوله فهم و تفسير متن بوده است. بنابراين، نحله­هايي که اساساً با سنّت تفسيري حوزه­ هاي علميّه تضاد جدّي ندارند و اختلاف نظر آنان جزئي است، نقد نشده ­اند. آراء سه متفکر برجسته هرمنوتيکي در قرن بيستم، هيدگر، گادامر و پل ريکور مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است. نوشتار حاضر مشتمل بر شش فصل و يک ضميمه به شرح ذيل مي باشد: فصل اول: چيستي هرمنوتيک فصل دوم: سيري در تاريخچه هرمنوتيک تا آغاز قرن بيستم فصل سوم: هرمنوتيک هيدگر فصل چهارم: هرمنوتيک فلسفي گادامر فصل پنجم: هرمنوتيک هابرماس و ريکور فصل ششم: هرمنوتيک عيني­گرا