تخفیف ویژه!
کد شناسه :319524

نقش علوم ادبي در تفسير قرآن (صرف، لغت و نحو)

420,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

نقشآفريني دانشهاي صرف، لغت و نحو در تفسير قرآن امري روشن و مورد پذيرش همگان است، ولي موارد و چگونگي آن به توضيح و تبيين نياز دارد. اين پژوهش كوشيده است بهصورت جزئي و مشخص در قالب نمونههايي از آيات قرآن به اين امر بپردازد. در اين كتاب افزون بر پژوهش در باب نقش علوم صرف، لغت و نحو در دستيابي به قرائت صحيح قرآن، نقش اين علوم در شناخت ماده، هيئت افرادي و تركيبي، معناي ماده و هيئت كلمات، خصوصيات واژههاي قرآن، شناخت مصطلحات و عبارتهاي اصطلاحي، شناخت معاني افعال در تركيبهاي مختلف بررسي شده است.