تخفیف ویژه!
کد شناسه :321541

فرهنگ و توسعه (مجموعه مقالات)

400,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

جريان توسعه خواهي در كشورمان با خلأهاي معرفتي پرشماري روبروست. اما متأسفانه به صورت نظام وار و بايسته در دستور كار ملي قرار نمي گيرند و تلاش هاي ارزشمند ولي پراكنده نيز معمولاً هويت جمعي پيدا نمي كنند. يكي از حياتي ترين خلأهاي معرفتي به نسبت ميان فرهنگ و توسعه مربوط مي شود كه غفلت ها و خلأهاي ناشي از آن ها به افراط و تفريط هاي خطرناك منجر شده است. اين كتاب با برجسته كردن برخي وجوه انديشه اي زيربنايي در اين حيطه تلاش دارد كه از طريق عمق بخشي و تا حدودي نظم بخشي به دانسته هاي موجود در كشورمان گام هايي در جهت فهم عالمانه و روشمند از نسبت فرهنگ و توسعه با توجه به شرايط و نيازهاي كشور بردارد. اين كار از طريق دامن زدن به تلاش هايي كه درك عميق تر از مفاهيم فرهنگ و توسعه و صورت بندي نظري آن هاست دنبال شده است. پيام محوري كتاب حاضر اين است كه فرهنگ جهت تحقق توسعه بسيار مهم است، اما افراط در نسبت دادن كل ماجراي توسعه به آن به بهاي ناديده گرفتن ساير عرصه هاي حياتي مانند نهادها و فناوري و ظرفيت دولت و... همانقدر بحران ساز است كه انكار يا ناديده گرفتن وجوه بديهي و مسلم نقش آفريني هاي فرهنگ در فرآيند توسعه.