تخفیف ویژه!
کد شناسه :322486

تفكر نقادانه

50,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در کتاب حاضر، هدف بررسي تفکر به منزله فعاليت، کنش يا مجموعه کنش هايي است که فرد آگاهانه، دانسته و از روي اختيار به عهده مي گيرد. به بيان ساده تر، هدف اين کتاب تفکر در باب تفکر است. ازاين رو هدف پژوهش حاضر پرداختن به مهارت هاي تفکر درست و ارزيابي استدلال ها و توجه خاصي به فرايند تفکر است. هدف اين کتاب ارائه مباني تفکر نقادانه و منطق غير صوري و هدايت به مطالعه بيشتر در اين زمينه است. آنچه در اين کتاب عرضه مي شود، بيان فهرست وار و دقيقي از گونه هاي مختلف استدلال، به همراه توضيح دلايل درستي و نادرستي هر يک از آن هاست. اين کتاب در واقع نوعي راهنما براي تفکر منطقي و کاربرد شايسته آن است.