تخفیف ویژه!
کد شناسه :322671

جامعه شناسي ، مهندسي اجتماعي و انقلاب

280,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر در پنج فصل مي باشد که به شرح زير است: فصل اول اين کتاب «تشريح مسأله» نام گرفته و «به چيستي گفتمان آکادميکي به نام جامعه شناسي»، «عمل جامعه شناختي و مهندسي اجتماعي»، «مسأله انقلاب و مهندسي اجتماعي» و «علم، تکنولوژي و مهندسي» پرداخته است. فصل دوم کتاب اين بخش را بيشتر توصيح مي دهد و به مسائلي مثل آسيب هاي اجتماعي و انتظارات و چشمداشت ها مي پردازد و ديدگاه هاي جامعه شناساني همچون ترنر، رابرت دوتزلر، ملوين فين و آرون سيکورل را در مورد مباحث مورد نظر بررسي مي کند. فصل سوم اين کتاب «انقلاب هاي مدرن و مهندسي اجتماعي» نام گرفته و در مقدمه فصل آمده است: «مهندسي اجتماعي، به معناي مجموعه فعاليت هاي سازمان يافته و طراحي شده در مقياس وسيع اجتماعي که عمدتا توسط دولت ها براي هدايت يا تغيير شکل دادن ساختارهاي يک جامعه انجام مي شود، به دوران مدرن تعلق داشته و در واقع، دولت مدرن را پش فرض دارد. فصل چهارم «مهندسي اجتماعي و انقلاب اسلامي ايران» است. در بخشي از اين فصل آمده است: «انقلاب اسلامي ايران نظير روايت توکويلي از انقلاب فرانسه از آرماني فراتر از دگرگوني صرف رژيم شاهنشاهي در ايران برخوردار بود و مانند همه جنيش هاي بزرگ مذهبي به تبليغ و ترويج ايدئولوژي خويش براي کل بشريت دست يازيد. اين انقلاب سيستمي، وظيفه اصلي خويش را ملغي ساختن کل نظام موجود و بنا ساختن نظام آرماني جديد به جاي نظام قبلي مي دانست.» فصل آخر نيز نتيجه گيري مباحثي است که در اين کتاب مطرح شده و جالب است که از ناکامي جامعه شناسي در مهندسي اجتماعي مي گويد و نتيجه مي گيرد: «با وجود همه شواهد و استدلال هاي مذکور بايد به اين پرسش مهم پرداخت که چرا جامعه شناسان، با علم به اينکه هرگاه دانش و آراي آنان توسط مديران و سياستگذاران براي حل مشکلات اجتماعي اعمال شده، موفقيت چشمگيري ببار نياورده، باز هم تلاش مي کنند که اسطوره سودمندي دانش و آرايشان را براي حل مشکلات اجتماعي بر پا نگاه دارند؟»