تخفیف ویژه!
کد شناسه :322759

انسان‌ شناسي اسلامي

140,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

پرسشگري از ويژگي هاي فطري انسان است که همواره او را به سوي کشف حقايق جهان هستي سوق مي دهد. سؤال از حقيقت موجوداتي که در جهان پيرامون انسان قرار دارند، از اساسي ترين فعاليت هاي ذهني اوست. در اين ميان، پرسش از حقيقت وجودي انسان در طول تاريخ انديشه بشري، جايگاه برجسته تري داشته است. کاوش در حقيقت انسان در تعيين هويت شخص و تصويري که از خود دارد، نقش مؤثري ايفا مي کند و از همين رو تأثير ژرفي بر ابعاد اعتقادي، شيوه زندگي و همچنين سعادت و کمال وي دارد. گرچه پرسش از هويت واقعي انسان، ديرينه اي به طول تاريخ انديشه بشري دارد، انسان ـ به ويژه انسان بريده از دين و وحي ـ توفيق چنداني در پاسخ به آن نداشته است؛ چراکه انسان موجودي چندلايه با ابعاد وجودي متفاوت است. از مقولات مهمي که اديان به آن پرداخته اند، شناخت انسان و معرفت نفس مي باشد. البته به علت تنوع اديان، تفاسير متعددي نيز براي شناخت انسان بيان شده است. رويکرد هاي ديگر به انسان شناسي نيز کم وبيش به همراه سويه هاي ديني به اين مقوله بوده است. از قديمي ترين سنگ نوشته ها و هياکل تراشيده شده تا متون برجاي مانده از تمدن ها و فرهنگ هاي گذشته، نحوه اي از نگرش به انسان قابل برداشت است. اما در اين ميان، انسان شناسي ديني اهميت ويژه اي يافته است؛ چراکه از افقي برتر، به قابليت ها و توانايي هاي انسان مي نگرد و حقايقي را که انسان شناسي علمي، فلسفي و عرفاني از نيل به آنها ناتوان بوده است، به کمک وحي و بدون آلوده شدن به اشتباه و خطا به خوبي تبيين مي کند. بنابراين مناسب مي نمايد که سنگِ بنا و رويکرد به شناخت انسان به گونه اي مطرح گردد که کمترين اشکال بدان وارد باشد. کتاب پيش رو تأليف حجت الاسلام دکتر عبدالحسين خسروپناه و گروه همکاران با عنوان انسان شناسي اسلامي رويکرد اسلامي به مباني انسان شناسي آن هم از دريچه تطبيقي را واکاوي مي کند. از نکات قابل توجه اين کتاب، بيان روش شناسيِ بحث انسان شناسي، اهميت انسان شناسي ديني، بحران هاي انسان شناسي موجود و راه حل انسان شناسي ديني براي آنها، بيان نيازهاي انسان، معنويت و امتيازهاي معنويت اسلامي مي باشد.