تخفیف ویژه!
کد شناسه :322793

راهنماي حقوقي شهروندان: مجموعه پرسش ها و پاسخ هاي حقوقي (جلد دوم)

210,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

هدف حقوق تنظيم روابط اجتماعي است. حقوق مي خواهد روابط شهروندان با يکديگر و با حکومت را چنان تنظيم کند که هر کس بتواند از آزادي ها و توانايي هايي که به حکم قانون و عرف از آن برخوردار است، کمال بهره برداري را داشته باشد و در همان حال به مسئوليت ها و تکاليف خود نيز وفادار و ملتزم بماند. بديهي است که تحقق اين هدف بدون آگاهي يکايک شهروندان از قوانين از مقدمات و مقررات ممکن نيست و به همين دليل «آموزش حقوق» ضروري و لوازم انکارناپذير زندگي دوران ماست. اين ها چيزي نيست که ديگر نيازمند ارائه دليل و برهان باشد؛ اگرچه برخي مي پندارند که آنچه گفته شد يافته غرب و سوغات آنان است که احياناً با فرهنگ و آيين ما سازگار نيست. اين همان دروغي است که بدخواهان و کج انديشان تلاش کرده و مي کنند تا به ديگران بباورانند.