تخفیف ویژه!
کد شناسه :322794

گفتارهايي در حقوق شهري و شهروندي (جلد دوم)

160,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مقررات حاکم بر زندگي شهري چنان روزافزون و ناهماهنگ است که حتي حقوقدانان را هم با دشواري روبه رو ساخته است؛ چه رسد به شهرونداني که در پيچ و خم روزگار براي بازخواني حقوق و آگاهي از تکاليف خود فرصتي پيدا نمي کنند. در چنين وضعيتي است که گروهي ناخواسته از امتيازات قانوني خود محروم مي شوند و گروهي ديگر هم ناآگاهانه از انجام وظايف خود باز مي مانند. يکي از آثار عدم آشنايي با مقررات شهري، مراجعات مکرر و بي حاصل و در همان حال خسته کننده و پر تنش مردم به ادارات دولتي و مراجع شهري است که هم شهروندان را نااميد و سرگردان مي کند و هم مراجع مسئول را. آگاهي شهروندان از «حقوق شهري و شهروندي» يکي از راه حل هاي اين مشکلات است که کتاب حاضر در پي آن است.