تخفیف ویژه!
کد شناسه :322797

گفتارهايي در حقوق رسانه (جلد اول)

210,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در جهان امروز، رسانه ها در روابط ميان شهروندان حاکمند و در روابط آنان با يکديگر به عنصري مؤثر و تعيين کننده تبديل شده اند؛ رسانه توانسته شيوه حکمراني و فرمانروايي و سيره فردي و زندگي خصوصي مردم را تغيير دهد. در نتيجه اين تغييرها، سياست و فرهنگ نيز به تحولاتي ناخواسته دچار شده است. اين همه تغيير يک باره، آگاهانه يا ناآگاهانه، چالش ها و مشکلاتي را به وجود مي آورد که «حقوق» نمي تواند در برابر آن ها ساکت بماند. حقوق که بيشتر در چهر? «قانون» خود را نشان مي دهد، بايد هم زمان با زندگي فردي و اجتماعي تحول يابد و حتي پيشاپيش، چالش هاي آينده را پيش بيني کند و راه حل هاي خود را نيز پيشنهاد دهد و چنين است که «حقوق» با «رسانه» پيوند خورده و «حقوق رسانه» متولد شده است.