تخفیف ویژه!
کد شناسه :322855

كتاب خاتم: پروانه هاي شيشه اي / يك قدم مانده به خورشيد

170,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

صورتم را برگرداندم و با چشمانم دنبال مشک آب گشتم. آن را برداشتم و به‌ سمتش گرفتم. «برايتان آب آورده‌ ام. مشک پر از آب خنک است. خودم از برکه پُرش کردم.» اشک ‌هايم يکي پس از ديگري از کنار چشمم روي خاک چکيدند. نفس عميقي کشيدم و مشک را به‌ سمتش گرفتم. کمي ‌مکث کرد، سپس با دستاني لرزان مشک را از دستم گرفت. سرفه‌ اي خشک کردم و به او چشم دوختم. ‌‌به ‌طرف صورتم خم شد و گفت: «تو آب داشتي و ننوشيدي ابوذر؟!»