تخفیف ویژه!
کد شناسه :322868

نظريه تجلي؛ در باب شمايل گريزي هنر اسلامي

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

به اعتقاد اين نويسنده و پژوهشگر، برجسته ترين تفاوت و تمايز هنر اسلامي با هنرهاي مذاهب و مشاربي چون مسيحيت، هندوييزم و بوديزم شمايل گريزي آن است. او معتقد است که مسيحيت و هندوييزم متاثر از اصل بنيادي حاکم بر آن ها (که تجسد يا ظهور خدا در قالب انسان است) شمايل نگاري خدا و قديسين را مشروع و بدان صفت تقدس دادند اما در اسلام و مبتني بر آيه 143 سوره اعراف که خداوند در طلب «رب ارني انظر اليک» حضرت موسي هيچ صورتي از خود ننماياند شمايل نگاري مقدس و مشروع اعلام نشد. اين اثر با بررسي تطبيقي قرآن، اناجيل، تورات و بهگود گيتا، نظريه تجلي را در برابر نظريه تجسد در حوزه شمايل نگاري مطرح کرده است. مطالب کتاب در قالب شش فصل: «دين و هنر»، «تجسد در هندوييزم»، «تجسد در يهود و مسيحيت»، «قرآن؛ تجلي، تجسد»، «از تنزيه تا تنزيل و تمثيل» و «استنتاج» سامان يافته است.