تخفیف ویژه!
کد شناسه :322870

رد نامنظمي روي برف ها: مجموعه داستان

85,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

برگشت کنار بخاري. فکر کرد چطور يک نفر مي تواند اعتقادات يک ملت را عوض کند. سعي کرد با انگشت لکه اي را که چسبيده بود به بخاري جدا کند. داغي، نوک انگشتش را مي آزرد. به مسجد فکر کرد که بعد از هزار و چهارصد سال هنوز صداي اذان از توي آن بيرون مي آمد. دوباره مطمئن شد که بايد فردا درخت را قطع کند، نبايد بگذارد غبار سر راه مردم بنشيند. لکه که کنده شد دراز کشيد روي پتو. چشمانش را بست؛ و قبل از آنکه خواب برود چند بار استغفار کرد...