تخفیف ویژه!
کد شناسه :319260

فلسفه اخلاق

300,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

* کسب رتبه از دومين همايش كتاب سال حوزه * اين کتاب بازنويس و تکميل مباحثي است که در مجموعه دروس فلسفه اخلاق آمده بود و مباحث زير را دربر ميگيرد: تعريف اخلاق، علم اخلاق و فلسفة اخلاق؛ جايگاه، اهميت، پيشينه و ضرورت فلسفة اخلاق، تحليل مفاهيم اخلاقي، منشأ پيدايش مفاهيم اخلاقي، اقسام وجوب، مفهوم بايد اخلاقي و تفاوت آن با بايدهاي غيرارزشي؛ بررسي ديدگاهها درباره خوب و بد اخلاقي، بررسي ديدگاهها دربارة حقيقت جملات اخلاقي، مفهوم ارزش و عناصر ارزش اخلاقي، بررسي ديدگاه ها دربارة معيار ارزش اخلاقي، مسؤوليت اخلاقي، نقد و بررسي جبرگرايي، انواع مسؤوليت؛ نسبيتگرايي اخلاقي، مکاتب نسبيتگرا، نقد دلايل نسبيتگرايي اخلاقي؛ مکاتب مطلقگراي اخلاقي، ديدگاهها دربارة رابطه دين واخلاق، نيازمنديهاي دين به اخلاق؛ وابستگيهاي اخلاق به دين.