تخفیف ویژه!
کد شناسه :319453

معرفت شناسي (سلسله دروس انديشه هاي بنيادين اسلامي: 3)

200,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

هر انسان انديشمندي خود را با انبوهي از پرسشها و مجهولات مواجه ميبيند که پارهاي از آنها بنيادين و اساسي اند. پرسشهايي چون مبدأ و فرجام، هدف زندگي و ... در اين بين مسائلي وجود دارد که تا حل نشوند، امکان پاسخ به اين سوالات وجود ندارد که به آن مباحث معرفتشناسي ميگويند. البته مباحث معرفتشناسي پيچيدگيهاي خاص خود را دارد که ارائه آنها به صورت آسان و ساده ضروري است. در نوشتار حاضر کوشيدهايم در ميان پرسشهاي فراواني که هم اکنون فراروي انسان معاصر قراردارد و راه حلهايي که براي آنها ارائه ميگردد مباحث معرفتشناسي را به اختصار و با وضوح نسبي مورد بررسي قرار دهيم و قدمي هرچند کوتاه در راه انجام اين وظيفه سترگ برداريم. اين نوشتار مشتمل بر يازده فصل است. در فصل اول، پس از ذکر مقدمه و تاريخچه کوتاهي، به تعريف معرفتشناسي ميپردازيم و در فصل دوم امکان معرفت را بررسي ميکنيم و در فصل سوم به ارزيابي راه حل دکارت و پيروان وي پرداخته، سپس دورنمايي از راه حل انديشمندان اسلامي را ارائه ميکنيم. در فصلهاي بعد، راه حل انديشمندان مسلمان را شرح ميدهيم و احياناً پارهاي از نظريات انديشمندان مغرب زمين را با آن مقايسه ميکنيم. اميد است که مورد استفاده و قبول حقجويان قرار گيرد.