تخفیف ویژه!
کد شناسه :322919

حكمت صدرايي به روايت علامه طباطبايي: مبحث واحد و كثير

450,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در اوضاع و احوال کنوني، که بيم ميرود ارتباط نسل حاضر با ميراث حکمي گذشته قطع شود، تأليف کتابي که درک حکمت متعاليه را بدون خواندن اسفار ممکن سازد، ضروري است. براي تأليف چنين کتابي بايد سه گام برداشت: اول تحرير و تلخيص اسفار، دوم تنـظيم منـطقي مطالب، ايـن دو گـام تا حـدي در نهايه الحکمه برداشته شده است، سوم نگاشتن شرحي مبسوط بر مطالب که فراگير را از خواندن اسفار بي نياز کند. اين شرح به همين منظور نگاشته شده است.