تخفیف ویژه!
کد شناسه :318349

پژوهشي تطبيقي در معرفت شناسي معاصر

320,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نوشتار حاضر پژوهشي تطبيقي درحوزه معرفت شناسي معاصر است. اين حوزه رويکرد ويژه اي درمعرفت شناسي است که به فيلسوفان تحليلي و فلسفه کشورهاي انگليسي زبان اختصاص دارد. در اين اثر، عمده ترين مباحثي که در معرفت شناسي معاصر مطرح شده، درضمن چند فصل عرضه مي گردد. در فصل اول، معرفت شناسي مطلق و مقيد و رويکردهاي معرفت شناسي مطلق؛ يعني رويکرد قدما، رويکرد مدرن و رويکرد معاصر؛ شرح داده شده، جايگاه معرفت شناسي معاصر در فلسفه مغرب زمين تبيين شده است. در فصل دوم، ابتدا معاني و کاربردهاي لغوي واژه "معرفت" شرح داده شده، تفاوت آن با تحليل فلسفي مطرح گرديده، سپس تعريف رايج معرفت ذکر شده، نقد و بررسي مي شود. مباحث ديگر کتاب عبارت اند از: "باور"، "صدق"، "موجه سازي"، "مبناگروي"، "نقد مبناگروي"، "قرائت هاي مبنا گروي"، "مبناگروي از منظر انديشمندان مسلمان".