تخفیف ویژه!
کد شناسه :322921

خداباوري فطري؛ تقريرها و سنجه ها

370,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

باور به خدا، به شيوه هاي مختلفي توجيه شده است که از جملة مهمترين آنها اتکا به فطرت انساني است. در دو سنت اسلامي و مسيحي، تقريرهاي مختلفي از اين شيوه ارائه شده است. پژوهش حاضر مهمترين تقريرهاي "خداشناسي فطري"، از جمله تبيين آن در پرتو "علم حصولي بديهي اولي"، "علم حصولي بديهي ثانوي"، "باور پايه"، "تجربة ديني"، "علم حضوري" و "بينش مبتني بر گرايش" را گزارش و تحليل کرده و ميزان توفيق آنها را در ساحت معرفتشناسي محک زده است، و در انتها به استنتاج بهترين تقرير از فطري بودن باور به خدا پرداخته است.