تخفیف ویژه!
کد شناسه :322925

حديث نبوت: تاريخ ابراهيم تا يوسف عليهماالسلام در روايات اماميه

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

زندگي پيامبران، با حوادث گوناگوني همراه بوده که مطالعة آنها، بسيار درسآموز است. همچنين عمدتاً از راه احاديث، مطالب ناروايي به پيامبران نسبت داده شده است که بايد با تحليل روايات در پيراستن چهره پيامبران از اين اتهامها کوشيد. نوشتار پيش روي، تاريخ زندگي حضرت ابراهيم(ع) تا حضرت يوسف(ع) را از اين منظر بررسي کرده و با عرضه آن بر قرآن و نيز مقايسة آن با کتاب مقدس كوشيده است متني متقن ارائه دهد.