تخفیف ویژه!
کد شناسه :322926

تصدي مناصب ولايي توسط زنان از منظر كتاب و سنت

470,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بر اساس گزارشهاي قرآني، زنان امتهاي پيشين در عرصههاي سياسي و اجتماعي، حضور داشتهاند، و در شريعت اسلام نيز منعي در اين زمينه صورت نگرفته و زنان ميتوانند در مسائل سياسي و اجتماعي مشارکت کنند. ليکن تصدي مقامات عالي کشور، که نيازمند ولايت بر مردم و ملازم با امر و نهي است اصالتاً از خداوند متعال است و فقط براي کساني است که از سوي خداوند متعال براي احراز اين مقامات تعيين و منصوب شده باشند.