تخفیف ویژه!
کد شناسه :322927

منطق متعالي در نظام صدرايي

1,110,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين کتاب مجموعه منسجمي است از آراي صدرالمتألهين در زمينه منطق و فلسفة آن، که از تمام آثار اين فيلسوف گرانقدر گردآوري شده و تلفيقي است سازوار از گزيده آراي منطقي مشائي و اشراقي به ضمية آرايي که در آن دو به انجام نرسيده بود. ازاينرو بهحق ميتوان آن را "منطق متعالي در نظام صدرايي" ناميد. آراي منطقي اين کتاب در نظام پذيرفتهشده منطق دو بخشيـ نُهبخشي در جاي مناسبش قرار گرفته است. ازاينرو دسترسي به مطالب آن، براي فرزانگان اين علم حتي بدون مراجعه به فهرست آسان است.