تخفیف ویژه!
کد شناسه :318634

اخلاق در قرآن : جلد سوم

400,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

استاد در مباحث اخلاقي قرآن نيز طرحي نو براي دسته بندي موضوعي آيات دارند. بر اين اساس، پس از طرح مباحث مقدماتي و فلسفي در باب اخلاق، اخلاق انسانيِ مورد نظرِ قرآن را در سه بخش اخلاق الهي، اخلاق فردي و اخلاق اجتماعي به بحث مي گذارند. به اين ترتيب، مجموع مباحث اخلاق در قرآن، در چهار بخش تدوين يافته است: بخش اول به مفاهيم و کليات اخلاق ـ که همان مباحث مقدماتي است ـ مي پردازد; بخش دوم اخلاق الهي را برمي رسد;1 بخش سوم درباره اخلاق فردي است که در جلد دوم گرد آمده; و بخش چهارم اخلاق اجتماعي را پژوهيده، که جلد سوم را به خود اختصاص داده است. در بخش مفاهيم و کليات، اين مباحث مطرح شده است: اصول موضوعه در علم اخلاق (اصولي مانند اختيار و تأثيرپذيري انسان); ويژگي هاي مفاهيم اخلاقي; مفاهيم عام اخلاقي در قرآن; تفاوت نظام اخلاقي اسلام با ديگر نظام هاي اخلاقي; اساس ارزش اخلاقي در اسلام; عوامل کلي سقوط (هواي نفس، دنيا و شيطان). در بخش اخلاق الهي مباحث زيبا و پرتأثيري درباره رابطه انسان با خدا، ارزش معرفت خدا و راه کسب آن، موانع معرفت (حس گرايي، تقليد، اعتماد به ظن، و علاقه افراط آميز به ماديات)، و آثار رواني و رفتاري معرفت خداوند طرح شده است. در بخش اخلاق فردي (جلد دوم کتاب) مباحثي ارزنده همراه با نظرياتي بديع به چشم مي خورد: معناي رابطه انسان با خود: استاد در اين قسمت، ابتدا به بررسي و نقد نظرات متفکران اسلامي در اين باره مي پردازند; براي نمونه نظراتي که اين رابطه را به «رابطه روح با بدن» يا «رابطه من سفلي با من علوي» يا «رابطه من فردي با من اجتماعي» معنا مي کنند. ايشان سپس نظر خود را که ايده تازه اي به شمار مي رود طرح مي فرمايند. در نظر استاد مقصود از رابطه انسان با خود، رابطه شئون و ابعاد نفس انساني با يکديگر است. گرايش هاي اصلي نفس انساني: چون انديشمندان مسلمان يا غير مسلمان در اين باره نظر قاطعي ابراز نکرده اند، استاد طرحي ابتکاري و تازه ارائه مي دهند که بر اساس آن، نفس به يک هرم سه بعدي تشبيه شده است. اين ابعاد عبارتند از: بعد آگاهي و شناخت، بعد قدرت و توانايي (اراده)، و بعد محبت (دست کم حب نفس). البته ممکن است بعدها ابعاد ديگري کشف شود و به اين سه بعد افزوده گردد. هرکدام از اين سه بعد با نفس انساني و نيز با خداوند متعال نسبتي دارند; يعني يک حالت جذب نفس به مبدأ هستي در آنها نهفته است که در صورت تکامل نفس، اين حالت بيشتر درک مي شود. اين ابعاد سه گانه بر همديگر نيز تأثير و تأثر دارند. در بخش اخلاق اجتماعي (جلد سوم کتاب) مهم ترين بحث ها از اين قرارند: کليات بحث: نظر قرآن درباره جامعه گرايي و جامعه گريزي. ملاک هاي کلي در اخلاق اجتماعي: مهم ترين اين ملاک ها عبارتند از: عدل، احسان، تقدم مصالح معنوي بر منافع مادي. خانواده: رابطه انسان با همسر و فرزندان و اعضاي خانواده. جامعه: در ضمن اين بحث درباره مفهوم ولايت از نظر قرآن، مصاديق ممنوع ولايت از منظر قرآن، حضرت ابراهيم(عليه السلام) به منزله الگوي زيباي ولايت از نگاه قرآن گفتوگو مي شود. عدالت و ظلم: نقد نظريه هاي حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي در باب عدالت و ظلم، و ارائه و اثبات نظريه قرآن کريم در اين باب. مباحثي در باب اصلاح و افساد: معنا و مقصود از اصلاحات در قرآن. آداب معاشرت اسلامي در قرآن. بحث اخلاق بين المللي: مباحثي از قبيل احسان به غير محارب، حق دفاع از خويشتن فردي و ديني، جهاد ابتدايي و شرايط و اهداف آن، با نظر به شبهات مطرح در اين زمينه ها و پاسخگويي به آنها. از جمله ويژگي هاي اين کتاب آن است که بر ادله مورد اتفاق فريقين (شيعه و سني) تأکيد ميورزد، و مدعاهاي خود را با اين ادله مشترک و مقبول ميان همه مسلمانان اثبات مي کند.