تخفیف ویژه!
کد شناسه :322958

هويت غربي (ماهيت و مولفه ها): جلد اول

630,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ماهيت و مؤلفه هاي هويت غربي در بردارنده مجموعه مقالاتي است که از همين دغدغه برآمده و به قلم تني چند از محققان نگارش شده است. تنوع مطالب، موضوعات و حتي رويکردها در چنين عرصه اي، ضروري بوده و نفس اين کوشش ناظر به فهم جوهره و حقيقت پديده اي به نام غرب است و حائز اهميت است. اين مجموعه، حول موضوع غرب در دو جلد سامان يافته است. جلد اول اختصاص به نقد مباني و ساير وجوه نظري هويت فرهنگ غرب دارد. در جلد دوم به موضوعاتي همچون غرب و روابط بين الملل، غرب و علوم انساني، غرب و دولت و غرب و آينده پرداخته شده است. جلد ? ـ بخش اول: مباني نظري تمدن غرب، بخش دوم: غرب در آينه نقد جلد ? ـ بخش اول: غرب و ديگران، بخش دوم: غرب و علوم انساني، بخش سوم: غرب و دولت، بخش چهارم: غرب و آينده