تخفیف ویژه!
کد شناسه :322960

منطق فهم دين: ديباچه واره اي بر روش شناسي اكتشاف گزاره ها و آموزه هاي ديني

170,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

منطق کشف گزاره ها و آموزه هاي ديني که اکنون به صورت دانشي نو با عنوان «منطق فهم دين» سامان يافته است، حاصل افزون بر پنج هزار ساعت تأمل، تحقيق و تدريس استاد علي اکبر رشاد است. نتايج اين طرح علمي، علاوه بر آنکه در برخي نشست هاي داخلي مورد بحث و نقد قرار گرفته، گاه در کنفرانس هاي علمي برون مرزي نيز ارايه شده، و بخش هايي از آن نيز در مراکز دانشگاهي و حوزوي، تدريس شده يا در قالب رساله هاي ارشد و دکترا و سطح چهار، تحت هدايت ايشان تفصيل يافته است. «منطق اکتشاف گزاره ها و آموزه هاي ديني» نخستين طرح از زمره تحقيقات کليدي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي است که از سال 1379 توسط استاد علي اکبر رشاد آغاز شده و تا کنون ادامه يافته است. اين کتاب در صدد است دستگاه يا دانشواره اي روشگاني کامل و کارآمد، جامع و روزآمدي را براي فهم دين ارايه نمايد. اثر حاضر که در هفت بخش سامان يافته است مشتمل بر پاره اي از يافته هاي تحقيق منطق کشف گزاره ها و آموزه هاي ديني است. بخش هاي اين اثر حاوي نقدها و نوآوري هاي ارزشمندي در ساحات گوناگون دين پژوهي و معرفت ديني، و روش کشف و استنباط گزاره ها و آموزه هاي ديني است، نقد ساختاري و کارکردي اصول فقه رايج، نقد نظريه قرائت پذيرانگاري دين، نقد انگاره تأثير مطلق انتظارات و پيش گمانه ها بر فهم آدمي بر متون ديني، نقد يگانه انگاري عقل و فطرت، نقد حجيت مستقل اجماع به مثابه مدرک کشف آموزه هاي ديني، نقد تعاريف رايج سنت، نقد اطلاق «ظني الدلاله بودن کتاب، و قطعي الدلاله و ظني السند بودن سنت»، نقد نظريه هاي زبان قرآن بخشي از نقدهاي طرح شده در خلال تحقيق است. ارائه نظريه اي جديد در باب فرايند و ساز و کار تکون و تطور معرفت ديني که مي تواند نظريه مبناي منطق فهم دين پيشنهادي محقق و کانون اصلي نظرات وي در اين کتاب قلمداد شود. ارائه تعاريف دقيق و تازه اي براي برخي مفاهيم اساسي حوزوي، ارائه ساختاري جامع براي فلسفه دين، و فلسفه معرفت ديني(به عنوان دانش جديد)، اقامه برخي ادله جديد براي اثبات فطرت مندي انسان و فطرت نموني دين، پيشنهاد فطرت به مثابه دال ديني در عرض ديگر منابع، ارائه تقسيماتي کسترده از انواع قول و فعل صادر از معصوم و طبقه بندي کلام و کردار معصوم به تشريعي و تدبيري، پيشنهاد تعريف و تلقي جديدي از سنت تشريعي، طرح تبيين و تلقي تازه اي در باب مناشي و مباني حجيت سنت قولي و سنت فعلي پيشنهاد تقريري متفاوت با نظرات رايج در ماهيت و مبادي فعل ارادي، نمونه اي از نکات و نظرات جديد مطرح در خلال بخش هاي اثر است. سامان دهي و بکارگيري روش هايي مانند «نقد متن» و «بازکاوي تطبيقي ظروف صدور» و ساير اسلوب ها در وثاقت سنجي حديث (علاوه بر کاربرد روش «سندشناختي» براي احراز صدور)، و اکتفا نکردن به «روش فهم لفظي» در دلالت پژوهي و فهم معناي سنت، بلکه لزوم سازمان دهي و کاربرد روش هاي ديگري مانند «روش مبناشناختي»، «شيوه محيط شناختي صدور»، «اسلوب موضوع شناختي» و «روش نگرش تطبيقي انتقادي» براي فهم سنت پيشنهادهاي ديگر محقق در زمينه روش احراز صدور و صحت و ابراز معنا و تفسير سنت تشريعي است. اين کتاب اولين دفتر از تحقيق منطق اکتشاف گزاره ها و آموزه هاي ديني است که اميد مي رود دفتر دوم تحت عنوان نظريه ابتناء به زودي به بازار نشر عرضه گردد. اين کتاب از يک مقدمه و هفت بخش تشکيل شده است: *1.بخش يکم: چهار دانش جديد: ضرورت، تعريف و ترابظ آنها درآمد:بايستگي نوآوري در دين پژوهي فصل يکم: فلسفه دين فصل دوم: منطق فهم دين فصل سوم: فلسفه منطق فهم دين فصل چهارم: فلسفه معرفت ديني فصل پنجم: تمايزهاي منطق فهم دين و فلسفه معرفت ديني *2.بخش دوم: نظريه ابتناء (بر ساختگي تکون و تطور معرفت ديني بر تأثير تعامل متناوب-متداوم مبادي خمسه) فصل يکم: اصل نخست فصل دوم: اصل دوم نظريه فصل سوم: اصل سوم نظريه فصل چهارم: اصل چهارم نظريه *3.بخش سوم: اجتهاد گرايي و قرائت پذير انگاري درآمد فصل يکم: مفهوم شناسي فصل دوم: مقارنه بين دونظريه فصل سوم: نقد اجمالي نظريه قرائت پذيري دين *.بخش چهارم: فطرت ، به مثابه دالّ ديني درآ»د فصل اول: تعريف فطرت فصل دوم: تفاوت و تمايز عقل و فطرت فصل سوم: دلايل فطرت مندي آدمي و فطرن نموني دين فصل چهارم: گستره کارکرد فطرت فصل پنجم: ساختار تفصيلي تحقيق «فطرت به مثابه دال ديني» *5.بخش پنجم: گستره کاربردد و کارکرد عقل در تفهم و تحقق دين فصل اول: کاردکردهاي عام عقل، د رکشف و کاربرد دين فصل دوم: کارکردهاي خاص عقل در تحقيق و تحقق هريک از حوزه هاي دين فصل سوم: ساختار فصول تحقيق تفصيلي کارکرد و کاربردهاي عقل در باب دين *6.بخش ششم: نهادهاي راهنماي فهم قرآن درآمد فصل يکم: تعريف نهادهاي راهنماي فهم فصل دوم: نهاد يکم، وحيانيت قرآن فصل سوم: نهاد دوم - هدايت مآلي قرآن فصل چهارم: نهاد سوم، هويت عقلايي ساخت عمومي زبان قرآن فصل پنجم: نهاد چهارم - فطرت نموني آموزه هاي قرآن فصل ششم: نهاد پنجم - حکيمانگي و معقوليت قرآن *7.بخش هفتم: درآمد: کليات فصل يکم: تعريف سنت فصل دوم: سنت فعلي فصل سوم: روش شناسي احراز سنت فصل چهارم: روش شناسي ابراز معناي سنت فصل پنجم: ساختار تفصيلي سنت شناسي