تخفیف ویژه!
کد شناسه :319013

خودشناسي براي خودسازي - به سوي خودسازي

570,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

موضوع بحث عبارت است از: «انسان از اين نظر كه موجودي است كمال پذير»، و هدف و فايده آن عبارت است از: «شناختن كمال حقيقي و راه رسيدن به آن»، و اسلوب آن عبارت است از: «بررسي بينش هاي دروني خويش براي بازشناختن خواست ها و كشش هايي كه در وجود ما براي كمال نهاده شده، و عواملي كه ما را در راه رسيدن به آن كمك مي كند و بررسي شرايطي كه مي توان از آنها براي اين منظور بهره برداري كرد». براي اثبات مطالب مي كوشيم به دريافت هاي وجداني و براهين ساده عقلي اكتفا كنيم، و با استفاده از روشن ترين و قطعي ترين معلومات، به كشف مجهولات نايل آييم، و در موارد لزوم به دليل هاي پيچيده عقلي و نقلي اشاره اي مي كنيم. استاد پس از ذكر مقدمه و توضيح مفردات بحث، مراتب كمال و تقسيم آن به كمال حقيقي و نسبي را متذكر مي شوند. كمالي كه براي موجود، كمال نهايي به شمار آيد، «حقيقي»، و آن كه آلت و وسيله اي براي رسيدن به كمال بالاتري باشد، كمال نسبي براي آن موجود خواهد بود. ايشان در ادامه، عوامل و شرايط سير استكمالي به سوي كمال حقيقي را متذكر مي شوند. آن گاه به اين نكته مي رسند كه براي يافتن كمال، ابتدا مي بايد آن را شناخت؛ اما اين شناخت درباره كمال حقيقي انسان، با ابزار تجربه امكان پذير نيست. سپس به مناسبت ذكر يكي از دلايل نارسايي ابزار تجربي در شناخت كمال حقيقي انسان، به اين امر مي پردازند كه آراي فلاسفه نيز درباره چيستي اين كمال مختلف است؛ ليكن بررسي آراي آنان و بيان نقض و ابرام هايي كه در اين زمينه صورت داده اند با شيوه بحث اين كتاب ـ كه مبتني است بر يافت هاي وجداني و استدلال هاي ساده عقلاني ـ سازش ندارد. از اين رو پايه بحث را بر جهت يابي اميال فطري براي رسيدن به كمال حقيقي مي نهند، و با بررسي ادراك و مراتب آن، قدرت و مظاهر آن، عشق و پرستش و لذت و كمال، نتيجه مي گيرند لذت حقيقي در گرو رسيدن به كمال حقيقي است، كه در آن مقام، بالاترين لذت از كامل ترين موجود به دست مي آيد. اين نقطه اوج اميال و غايت آمال است كه در آن اميال فطري انسان به طور كامل ارضا مي شوند و اين در سايه ارتباط كامل و آگاهانه با مبدأ هستي امكان پذير است. از اين رو در بحثي ديگر، امكان عقلي اين ارتباط آگاهانه كامل را با آفريدگار اثبات مي كنند. آن گاه در نتيجه گيري از بحث، كمال حقيقي انسان را قرب به خدا مي دانند و راه رسيدن به اين كمال را با استفاده از بيانات دل نشين آيات و روايات، معرفي مي كنند. اين راه منحصر در عبادت و بندگي خداوند است. از اين رو، حقيقت عبادت و نقش علم را در تحصيل آن، و در نتيجه تكامل حقيقي انسان، و همچنين بحث از نقش اراده را ـ كه در اين جهت مكمل علم است و علم بدون آن كفايت نمي كند ـ گوش زد كرده، در اين باره توضيحات كافي و نابي ارائه مي دهند. سپس نتيجه نهايي بحث را بيان مي كنند و در خاتمه، راهكارهاي عملي براي رسيدن به كمال حقيقي را در قالب يك برنامه مطرح مي سازند. اين برنامه از مواد مثبت و منفي ـ در جهت تقويت خواست كمال جويي و خداپرستي انسان ـ تشكيل يافته است. مهم ترين مواد مثبت اين برنامه عبارت اند از: 1. انجام به موقع عبادت، و بهويژه نمازهاي واجب، همراه با حضور قلب و اخلاص كامل؛ 2. اختصاص مقداري از وقت روزانه به امر تفكر در باب صفات و آيات الهي، و نيز تفكر درباره تشخيص راه صحيح، و طولاني بودن مسير، و كم بودن فرصت و نيرو، و كثرت موانع، و بي ارزشي اهداف دنيوي و...؛ 3. برنامه روزانه براي قرائت قرآن همراه با تأمل و نيز مطالعه دقيق روايات و مواعظ، كلمات حكمت آميز، احكام فقهي و دستورات اخلاقي و... مهم ترين مواد منفي اين برنامه عبارت اند از: 1. پرهيز از زياده روي در التذاذات مادي؛ 2. كنترل قواي حسي و خيالي، بهويژه چشم و گوش؛ 3. حفظ انديشه از لغزشگاه هاي فكري.