تخفیف ویژه!
کد شناسه :319533

نگرشي نوين به مساله اتحادعاقل و معقول

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در مباحث اين نوشتار، ابتدا به تاريخچه بحث در ميان فيلسوفان يوناني و افلاطوني و نيز فيلسوفان اسلامي اشاره شده است. دامنه مباحث اتحاد عاقل و معقول، نخست در آثار فيلسوفان بزرگ يونان، نظير افلاطون و ارسطو و نيز شارحان آثار ايشان بررسي، سپس به بررسي نظريات فيلسوفان نو افلاطوني نظير فلوطين و فرفوريوس پرداخته شده است. از مجموعه اين مباحث مي توان چنين نتيجه گرفت كه مساله اتحاد عاقل و معقول، در فلسفه يونان و نو افلاطوني به صورت روشن مورد بحث بوده و در ميان اين گروه از فيلسوفان، طرفداراني جدي داشته است. به دنبال بررسي اين مساله در ميان فيلسوفان غير مسلمان، به طرح تاريخچه بحث در ميان فيلسوفان اسلامي پرداخته شده است. ابتدا سخنان متقدمان نظير كندي، فارابي و ابن سينا مطرح شده و در پايان، به بررسي بحث در حكمت متعاليه پرداخته شده است. از مباحث اين قسمت نيز مي توان دريافت كه مهم ترين طرفدار مساله اتحاد عاقل و معقول در فلسفه اسلامي صدر المتالهين و جدي ترين مخالف آن ابن سينا بوده است و ديگر فيلسوفان اسلامي در يكي از اين دو جبهه قرار گرفته اند، البته در مجموع مي توان گفت كه نظر بيشتر فيلسوفان اسلامي پس از حكمت متعاليه، بر موافقت با اين مساله قرار گرفته، چنان كه نظر غالب پيش از حكمت متعاليه، مخالفت با اين مساله بوده است. پس از بيان تاريخچه و تبيين مفهوم واژه هاي كليدي مساله اتحاد عاقل و معقول، به تحرير محل بحث پرداخته شده است. از مجموعه مباحث اين قسمت نيز چنين نتيجه شده كه ادعاي طرفداران مساله اتحاد عالم و معلوم، به اتحاد وجودي بين عالم و مدركات خويش برمي گردد و فيلسوفان، اين مساله را بيشتر در علوم حصولي مطرح كرده و طرف اتحاد را صورت هاي ذهني دانسته اند در اين ميان بين تصورات، تصديقات و يا مراتب مختلف ادراك اعم از حسي، خيالي و عقلي فرقي نگذاشته اند. همچنين در اين نوشتار، ادله فيلسوفان مسلمان و غير مسلمان در باب اثبات نظريه اتحاد عاقل و معقول مطرح گرديده و تقريرات مختلف از هر دليل به همراه اشكالات ناقدان اين ادله مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه مباحث نيز به ادله مخالفان نظريه اتحاد عاقل و معقول و پاسخ هاي طرفداران آنها اشاره شده و در نهايت، ثمرات مساله اتحاد عاقل و معقول مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. عناوين بخش هاي 8 گانه كتاب عبارت است از: بخش اول: كليات بخش دوم: تاريخچه بحث بخش سوم: تحليل واژ ها بخش چهارم: تحرير محل بحث بخش پنجم: ادله اتحاد عاقل و معقول بخش ششم: ادله منكرين اتحاد عاقل و معقول بخش هفتم: ثمران نظريه اتحاد عاقل و معقول و انگيزه هاي طرح آن بخش هشتم: خاتمه و نتيجه گيري