تخفیف ویژه!
کد شناسه :322983

مباني و اصول عرفان نظري (ويراست دوم)

920,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اهميت شناخت و آگاهي نسبت به نظام هستيشناسانهاي که عرفان اسلامي در قالب نظري ارائه نمودهاند، امروزه بر کسي پوشيده نيست. اقبال عمومي به معنويت در روزگار روبه افول ماديگرايي از سويي، و رواج عرفانهاي کاذب و بيپايه و همسو با اهداف استکباري از سوي ديگر، اهميت نشر و ارائه عرفان اصيل اسلامي را دوچندان کرده است. افزون بر اين، لزوم نقد و تحليل انديشههاي معرفتي جهت دستيابي به معارف حقيقي اهل بيت(ع) از مهمترين رسالتهاي انديشمندان شيعي به شمار ميرود که زمينه اين امر خطير جز با ارائه بي پيرايه و به دور از هرگونه تعصب چنين انديشههايي ميسر نميگردد، همانگونه که مؤلف گرامي سعي نموده زمينة آنرا در اين کتاب فراهم نمايد.