تخفیف ویژه!
کد شناسه :318517

معرفت شناسي ديني2: معرفت ديني؛ عقلانيت و منابع

570,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بنيادي ترين پرسش در معرفتشناسي ديني اين است كه در گستره معرفتهاي ديني آيا راه شناخت در برابر آدمي گشوده است يا او در بنبستي معرفتي بهسر ميبرد؟ و در صورت امكان دستيابي به معرفت، با چه منابع يا راههايي در اين قلمرو ميتوان به معرفت دست يافت؟ بدين سان در اين نوشتـار، به مسئلة عقلانيت يـا امـكان و منـابع يا راه‏هـاي معرفت ديني ميپردازيم، و از منظري معرفتشناختي اعتبار آنها را در زمينة دستيابي به حقيقت ارزيابي ميكنيم. پيامد منطقي عقلانيت پيشنهادي، رسيدن به ساحل معرفت، و آرام گرفتن در بستر حقيقت است، نه دويدن در پي آواز حقيقت و گرفتار آمدن در گرداب حيرت و سرگرداني.