تخفیف ویژه!
کد شناسه :319277

فلسفه مقدماتي: برگرفته از آثار استاد شهيد مرتضي مطهري (ويراست جديد)

510,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

متن اين كتاب، جز در مواردي اندكشمار، كه در پانوشت بِدان اشاره شده، تقرير استاد شهيد مرتضي مطهري، و بهندرت بازسازي تقرير ايشان است؛ با اين تفاوت كه عبارات از سبك گفتاري به نوشتاري تبديل، و موارد تكراريِ ملالآور حذف گرديده، و در مواردي نيز در تقدم و تأخر مطالب تصرف شده است. افزون بر اين، تبويب و تنظيم مباحث از گردآورنده است. اين كتاب يك دورة فشردة فلسفه است؛ شامل امور عامه، الهيات و طبيعيات كه در پنجاه فصل تنظيم شده و از نظر سادگي تقرير و اينكه به زبان فارسي است، از همة متون مشابه براي آغاز آموزش فلسفه مناسبتر است. سرفصلهاي اصلي اين كتاب عبارتاند از: احكام مفهوم وجود، احكام حقيقت وجود، احكام عدم، ادراك، مواد ثلاث، ماهيت و احكام آن، عليت، تقدم و تأخر، مقولات، تغيير، و ذات، صفات و افعال الهي.