تخفیف ویژه!
کد شناسه :319267

فلسفه حقوق: سلسله دروس مباني انديشه اسلامي5 (ويراست دوم)

420,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

امروزه تا حدود زيادي مرسوم و مقبول است که بحث هاي کلي، بيروني و عقلي - تحليلي درباره يک پديده يا يک علم را زير عنوان «فلسفه» آن پديده يا علم، مطالعه کنند و «فلسفه حقوق» نيز چنين است. در اين اثر، مراد از فلسفه حقوق، دانشي است که با شيوه عقلي - تحليلي، کلي و بيروني، قواعد حقوقي (=قانون) را مورد بحث قرار مي دهد و از چيستي، مبنا، هدف، مشروعيت قانون و مانند آن سخن مي گويد. نويسنده در اين کتاب، از انبوه مباحثي که زير عنوان «فلسفه حقوق» طرح شدني است، به طرح مهم ترين آنها بسنده کرده، پس از بيان مفاهيم و اصطلاحات و تبيين امکان بحث از «فلسفه حقوق اسلامي»، از رابطه حقوق با اخلاق و دين سخن گفته، لزوم ديني (اسلامي) بودن حقوق را تبيين کرده، و به دنبال آن، مهم ترين بحث فلسفه حقوق، يعني مبنا و هدف حقوق را از سه ديدگاه حقوق طبيعي، حقوق پوزيتويستي و حقوق اسلام مورد مطالعه قرار داده و در ادامه و براي تکميل بحث، از ويژگي ها و منابع حقوق اسلام سخن گفته و سرانجام با نگاهي تطبيقي به «حقوق بشر» از دو ديدگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر و اسلام، کتاب را به پايان برده است.