تخفیف ویژه!
کد شناسه :318969

حسابي مصرف كنيم : مهارت اصلاح الگوي مصرف

80,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

الگوي مصرف صحيح بهمعناي مصرف درست و بجا از امكانات با توجه به وضعيت زماني، مكاني و... بــراي رسيدن به بالاتــرين بهرهوري است. بيترديد اين الگوي صحيح، نقشي بسزا در زندگي عزتمندانة انسان ايفا ميكند؛ درحاليكه غفلت ازآن به آسيبهاي بسياري در ابعاد فردي، اجتماعي و... خواهد انجاميد.اين كتاب داراي سه فصل بوده و فصل نخست آن به كلياتي در زمينه تعريف اصلاح الگوي مصرف، قناعت، اسراف، صرفه جويي و مصرف مي پردازد. نويسنده در اين بخش به آسيب هاي الگوي مصرف نادرست از منظر اسلام و آسيب هاي فردي، خانوادگي، كشوري و جهاني آن نگاه دقيقي دارد. نويسنده در فصل دوم به چگونگي شكل گيري الگوي مصرف نادرست پرداخته و چرايي و چگونگي الگوي مصرف نادرست را تبيين مي كند و سپس به مصرف نادرست در كشور ايران مي پردازد.شيوه هاي تبليغات مهمي كه براي ايجاد الگوي مصرف نادرست است با چند زيرعنوان از جمله برجسته سازي، اغنا، برچسب علمي زدن و پيام دهندگان جذاب نيز از ديگر مباحث مطرح شده در فصل دوم اين كتاب است. در فصل سوم مباحثي در زمينه چگونگي پيشگيري از الگوي مصرف نادرست و عرضه الگوي صحيح، راه هاي پيشگيري از مصرف نادرست، راهكارهاي ايجاد الگوي مصرف درست در فرزندان، ميانه روي از ديدگاه هاي ديني و راهكارهاي عملي مديريت اقتصادي مؤثر در خانواده مطرح شده است