تخفیف ویژه!
کد شناسه :323210

دولتمردان شيعه در دستگاه خلافت عباسي

70,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حاضر تحقيقي در مورد «دولتمردان شيعي» در دستگاه «خلافت عباسيان» در ادوار مختلف حکومت آنان و اثبات عدم تشيع بسياري از اين دولتمردان است. در اين پژوهش از منظري تاريخي به شناسايي اجمالي برخي از کساني که به نام شيعه و مذهب تشيع در دربار عباسيان کار مي کردند، پرداخته شده و اثبات گرديده است که اکثر اين افراد شيعه نبودند و اعتقاد راسخي به ائمه نداشتند. نويسنده براي اثبات اين مطلب به ديدگاه هاي رجالي رجاليان بزرگ مانند کشي و نجاشي در مورد شخصيت و هويت شيعي اين افراد اشاره کرده و به معرفي خاندان اين دولتمردان پرداخته است. نويسنده به اين نتيجه رسيده است که اگر چه خاندان اين افراد شيعه بودند ولي خود آن ها عمدتا شيعه نبودند زيرا ائمه به شدت شيعيان را از همراهي کردن حاکمان عباسي و اموي منع کرده بودند و به ندرت ديده شده است که افرادي به دستور ائمه در دستگاه عباسيان نفوذ مي کردند. وي در سه دوره حکومت عباسيان حضور دولتمردان شيعي در دستگاه خلافت عباسي را بررسي نموده است. همچنين نويسنده انگيزه هاي شيعيان امامي براي ورود به دربار و آثار و پيامدهاي اين حضور را نيز تبيين کرده است. بخش هاي اصلي اين کتاب عبارتند از: فصل اول: مقدمات و کليات فصل دوم: دولتمردان شيعه در عصر نخست عباسي فصل سوم: دولتمردان شيعه در عصر دوم و سوم عباسي فصل چهارم: دولتمردان شيعه در عصر آخر عباسي فصل پنجم: خاندان ها فصل ششم: انگيزه ها و آثار