تخفیف ویژه!
کد شناسه :323218

فلسفه عرفان (ماهيت و مولفه ها)

350,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب «فلسفه عرفان: ماهيت و مؤلفه ها» درصدد پي ريزي دانش فلسفه است که تا به امروز کسي به صورت دانش به آن نظر نينداخته و طرحي دانش واره براي آن نيفکنده و همچنين در مقام پاسخ به چيستي ماهيت و مؤلفه هاي دانش فلسفه عرفان است. اين پرسش چندين و چند مسئله خرد را در پي دارد که مهم ترين آنها عبارت اند از: فلسفه عرفان چه سازه علمي دارد؟ موضوع و مسائل آن چيست؟ ويژگي ها و روش هاي آن چيستند؟ گونه ها و نسبت آن با ساير علوم همگرا چيست؟ در حقيقت اين پرسش ها اساس اين کتاب اند که چه بسا در هيچ اثري به گونه اي منتظم پاسخ نديده باشند؛ اما اين اتفاق در اين کتاب به قدر بضاعت نويسنده صورت گرفته است. فصول اين کتاب عبارتند از: فصل اول ـ چيستي فلسفه عرفان فصل دوم ـ هستي فلسفه عرفان فصل سوم ـ ماهيت موضوع و مسائل فلسفه عرفان فصل چهارم ـ مآخذ و مسائل فلسفه تجربه عرفاني فصل پنجم ـ مآخذ و مسائل فلسفه عرفان نظري فصل ششم ـ مآخذ و مسائل فلسفه علم سلوک فصل هفتم ـ نسبت فلسفه عرفان با دانش هاي همگرا