تخفیف ویژه!
کد شناسه :323219

سيره سياسي معصومان(ع) در عصر حاكميت جور

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در اين کتاب، محقق با اين پيش فرض که معصومان(ع) همواره با سياست و زندگي سياسي در ارتباط بوده اند، به تبيين جايگاه امامت و رهبري معصومان(ع) مي پردازد. مؤلف با توجه به شرايط سياسي تاريخي سيره رفتاري و عنايت به منابع روايي، اصول رفتاري و سيره امامان(ع) را درباره دلايل عدم قيام امامان معصوم(ع) اصل تدريجي بودن دعوت، اصل رهبري سياسي، اصل تعيين وصي و جانشين، اصل تربيت نيروهاي صالح و آگاه، اصل تقويت پايگاه مردمي و اجتماعي، اصل ارتباط با شيعيان، اصل صبر و شکيبايي، تأکيد و اهتمام بر اتحاد مسلمانان و اصل مهم آماده سازي امت، براي ورود به عصر غيبت را بررسي مي کند. مطالب اين کتاب در چهار بخش ارائه شده است: در بخش نخست، کليات و چارچوب نظري تحقيق تبيين خواهد شد. بخش دوم به رفتار و سيره سياسي معصومان(ع) در ارتباط با مردم و جامعه مسلمانان اختصاص مي يابد. در بخش سوم سيره پيشوايان معصوم در مواجهه با نظام سياسي حاکم مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت و در نهايت در بخش چهارم مواضع سياسي پيشوايان معصوم در برابر مخالفان نظام حاکم مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد. مهمترين هدف اين کتاب بررسي، شناخت و تحليل سيره سياسي معصومان(ع) است؛ به طوري که بتوان از مجموعه رفتار و عملکري پيشوايان دين، اصول و قواعدي مدون ارائه کرد و هدف ديگر نيز ارائه مدل و الگويي مدون از سيره سياسي پيشوايان دين و بهره گيري از آن در فهم چگونگي تعامل شريعت، مردم و حکومت در عصر غيبت است.