تخفیف ویژه!
کد شناسه :323220

گرايش‌ها و مذاهب اسلامي در سه قرن نخست هجري (الزينه)

270,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

نويسنده در کتاب حاضر به هر يک از فرقه هاي اسلامي، با توجه به اهميت و گستردگي آن اشاره کرده، درباره چگونگي شکل گيري مؤسس و عقايد آنها مطالبي را بيان مي دارد. شناخت درست و اصولي انشعابات فرقه ها و نحله هاي اسلامي مي تواند براي شناخت فرقه ها و جنبش هاي نوپديد راهگشا باشد و شايد بتوان الگوهاي مشترکي را که هر دو از آنها پيروي مي کنند يافت و به تحليل آنها پرداخت. از طرف ديگر، برخي از جامعه شناسان برخي از فرقه هاي اسلامي همچون طالبان را که زير عنوان بنيادگرايي اسلامي مي گنجد جزء جنبش هاي ديني جديد برمي شمرند. نويسنده در کتاب حاضر به هر يک از فرقه هاي اسلامي، با توجه به اهميت و گستردگي آن اشاره کرده، درباره چگونگي شکل گيري مؤسس و عقايد آنها مطالبي را بيان مي دارد. همچنين نويسنده به عقايد اصلي هر يک از فرقه ها و شاخه هاي انشعابي آنها نيز اشاره مختصري دارد و گاهي برخي احتجاجات کلامي آنها را نيز گزارش مي کند؛ اما قبل از بيان عقايد هر يک از فرقه ها به وجه يا وجوه مختلف نام گذاري آن فرقه اشاره دارد. تنوع مطالب، علمي بودن، توجه به اصطلاحات فرقه اي و طرح مباحث عام فرقه اي به همراه شواهد متنوع قرآني و حديثي اهميت خاصي خاص به کتاب بخشيده است. آنچه در اين کتاب مهم به نظر مي رسد، تبيين چگونگي انشعاب اين مذاهب و فرقه ها و گرايش ها از آيين اصلي و بيان تفاوت هاي اساسي انديشه ها و باورهاي هر يک از آنها با ديگر مذاهب است.