تخفیف ویژه!
کد شناسه :323267

فلسفه شناخت

550,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

معرفت‌شناسي در فلسفه غرب جايگاه ويژه‌اي داشته است. غرب مدرن با مبناي سوبجکتيويسم و سکولاريسم و اومانيسم، توانست معرفت‌شناسي مدرن را جايگزين معرفت‌شناسي پيشامدرن نمايد. معرفت‌شناسي پيشامدرن بر اصالت واقعيت تمرکز داشت و ذهن را ابزاري براي کشف واقع مي‌دانست. معرفت‌شناسي مدرن بر اصالت ذهن تأکيد داشته و درصدد کشف متصرفانه يا ساخت واقع است. معرفت‌شناسي را نبايد تنها يک شاخه‌اي از فلسفه يا يک دانش مستقل دانست و با آن به صورت يک تفرّج معرفتي برخورد کرد. معرفت‌شناسي مدرن، مبناي نگرش و بينش و منش و کنش انسان مدرن است که تمامي دستاوردهاي تمدن مدرن از جمله فلسفه مدرن، علوم طبيعي مدرن، علوم انساني مدرن، مهندسي مدرن، صنعت مدرن، فرهنگ مدرن و سبک زندگي مدرن بر آن مبتني است. معرفت‌شناسي حِکْمي و اسلامي نيز بايد اين چنين باشد. همه متفکران علوم فلسفي و علوم طبيعي و علوم انساني و علوم مهندسي و صنايع و فرهنگ و سبک زندگي در جوامع اسلامي، بايد بر اساس اين مدل از معرفت‏ شناسي پيش روند. ساختن تمدن نوين اسلامي بر اساس معرفت‌شناسي ايده ‏آليستي مدرن در حکم ساختن مثلث هشت ضلعي است که تحقق‌اش، نشايد. کتاب «فلسفه شناخت»، علاوه بر تبيين يک دوره مباحث معرفت‌شناسي با رويکرد و ساختاري جديد و ارزيابي ديدگاه‌هاي ديگران، در نهايت به نظريه برگزيده نگارنده پرداخته است. اثر حاضر، از چهارده فصل تشکيل شده است: کليات فلسفه معرفت، پيشينه فلسفه معرفت، تعريف معرفت، اقسام معرفت، امکان معرفت، ابزار معرفت، منابع معرفت، ارزش معرفت صادق، معيار معرفت صادق، مبدأ معرفت، منشأ آغازين معرفت، مراحل معرفت، شرايط و موانع معرفت، قلمرو معرفت. در پايان نيز فهرست منابع و نمايه آيات و اعلام و اسامي آمده است.