تخفیف ویژه!
کد شناسه :323270

رستگاران

50,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين کتاب سلسله درسهاي اخلاق حضرت استاد با محوريت آيات ابتدايي سوره مومنون و آيات پاياني سوره فرقان است که ضمن آنها به ترتيب، اوصاف «مفلحان» و «عبادالرحمان» بيان شده است. در بخش نخست اين کتاب که تشريح و توضيح آيات ابتدايي سوره مؤمنون است مباحث ذيل بيان شده است: _ عوامل ايجابي و سلبي در سير معنوي؛ _ پرهيز از شنيدنيهاي لغو به عنوان شرط مهم رستگاري با توجه به سه آيه ابتدايي سوره مؤمنون؛ _ ارتباط زکات با رستگاري با توضيح وجه استفاده از واژه «زکات» در آيات ابتدايي سوره مؤمنون و نيز توضيح مفهوم زکات و کارکرد انفاق به عنوان مؤلفهاي براي مقابله با علاقه به مال؛ _ نقش کنترل غريزه جنسي در رستگاري با اشاره به طبع سرکش و حيواني انسان، يعني بيقيدي و رهايي، و توضيح حقيقت ايمان يعني پذيرش قيد و بستن عهد؛ _ اهميت نماز در رستگاري، معناي محافظت بر نماز، اهميت نماز اول وقت، نماز از منظر اهل بيت(ع)، و بازگويي احاديثي از آن بزرگواران؛ بخش دوم اين کتاب به معرفي اوصاف «عبادالرحمان» با توضيح آيات پاياني سوره فرقان اختصاص دارد که مباحث ذيل از آن جملهاند: _ بيان قرآن درباره الگوها و وصف «عبادالرحمان» با اشاره به عبوديت تکويني و اختياري؛ _ تواضع و متانت در برخورد با جاهلان به عنوان دو ويژگي «عبادالرحمان» با تأکيد بر فلسفه مقدم بودن اين دو ويژگي و ملاک ارزشمندي آن دو؛ _ نماز به عنوان نمونهاي از واقعيت زندگاني «عبادالرحمان»، و دو حکايت از مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني در اين باره؛ _ صفات سلبي «عبادالرحمان» با تأکيد بر پاکدامني، دوري از شرک، و مبرا بودن از قتل نفس و نقش آن صفات در سعادت و نجات انسان؛ _اهتمام «عبادالرحمان» به خانواده با اشاره به آيه 74 سوره فرقان و نيز ماهيت و حکمت علاقه به همسر و فرزند؛ _ درخواست امامت متقين از سوي «عبادالرحمان» با توجه به فراز پاياني آيه 74 سوره فرقان و نيز اشاره به سه شرط مهم براي امامت.