تخفیف ویژه!
کد شناسه :319526

نگاهي انتقادي به معرفت شناسي جديد

610,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

«نيكولاس اوريت» و «آليس فيشر» استادان فلسفه دانشگاه «وست آنجليا»ي آمريكا حاصل تدريس هاي خود در معرفت شناسي را در كتابي گردآورند. مترجم فارسي نيز اين اثر را همراه نقد آن در كتاب «نگاهي انتقادي به معرفت شناسي جديد» تدوين كرد. حسن عبدي، مترجم كتاب، دو نقد به مطالب آن را ضميمه كتاب كرده است. نويسنده، هدف اصلي نويسندگان اين كتاب را گردآوري و ارايه متني جامع براي آن دسته از علاقه مندان به فلسفه مي داندكه با معرفت شناسي آشنايي عميقي ندارند. مترجم براي ارايه متن درسي به دانشجويان و علاقه مندان به معرفت شناسي غرب در ايران، تنها به ترجمه كتاب اكتفا نكرده و به نقد آن نيز پرداخته است. با توجه به اينكه، اوريت، استاد فلسفه و فيشر استاد منطق، فلسفه و تفكر دانشگاه «وست آنجليا» است، اين اثر حاصل همكاري اين دو در تدريس معرفت شناسي در سال هاي اخير به حساب مي آيد. آنان در نقطه آغاز كتاب، مجموعه اي از نظريات تقريبا رايج تجربي درباره چگونگي تاسيس معرفت را بررسي كرده اند. نحوه تقسيم گزاره ها به انواع ضروري، ممكن، تجربي و پيشين و همچنين استنتاج ها به استقرايي و قياسي نيز بخش ديگري از كتاب را تشكيل مي دهد. نان پس از پرداختن به چيستي معرفت، پيكره، حد و مرز و شيوه هاي تحصيل آن را به بحث گذاشته، به شرح تلاش هاي غربيان در تاسيس معرفت پرداخته اند. عقل گرايي و تجربه گرايي،مكاتب معرفت شناسي دوره جديد و پراگماتيسم، پوزيتيويسم، اگزيستانسياليسم و هرمنوتيك، مكاتب معرفت شناسي معاصر مي باشند. چهار مكتبي كه براي دوره معاصر ذكر شد، به طور مستقيم مكاتب معرت شناسي نيستند و تنها مكاتب مطرح اين دوره را شامل مي شوند، زيرا فراز و نشيب هاي اساسي در اين قرن مانع از آن است كه تقسيم بندي منسجمي براي مكاتب معرفت شناسي ارايه شود. فصول سيزده گانه كتاب عبارتند از: فصل اول: معرفت شناسي چيست؟ فصل دوم: تعريف معرفت قضيه هاي به باور صادق موجه فصل سوم: تلاش هاي بيشتر براي تعريف معرفت قضيه اي فصل چهارم: چيستي باور داراي توجيه كافي فصل پنجم: مبناگرايي در باب باورهاي تجربي فصل ششم: مبناگرايي در باب باورهاي پيشين فصل هفتم: تبيين نظريه هاي انسجام گرا در باب توجيه فصل هشتم: يك ارزيابي از انسجام گرايي فصل نهم: مشكلات تشخيص استنتاج قياسي فصل دهم: مشكل سنتي استقرا فصل يازدهم: استمرار استنتاج ها فصل دوزادهم: كواين و معرفت شناسي طبيعي شده فصل سيزدهم: ديدگاه رورتي درباره فلسفه و آينه طبيعت در آخر نيز دو ضميمه با نام هاي ضميمه منطق و منابعي براي مطالعه بيشتر، آمده است.