تخفیف ویژه!
کد شناسه :323324

ترجمه حكمت متعاليه در اسفار اربعه

160,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اسفار اربعه يا سفرهاي چهارگانه بنا بر آثار و تعليمات عارفان «مراحل عملي» يا در اصطلاح «مسافرت» هاي معنوي عرفا براي «رسيدن به خدا» است. عارفان سفر معنوي را داراي چهار مرحله مي دانند؛ اين مراحل به «اسفار اربعه» معروف است؛ سفر اول: سفر از خلق به سوي حق است؛ به اين معنا که سالک در اين مرحله بايد حجاب هاي ظلماني و نوراني بين خود و بين حقيقت ازلي و ابدي را بردارد؛ به بيان ديگر، سالک در اثر رياضت هايي که به جان مي خرد، به تدريج عشق سوزاني در قلب وي به حق تعالي ايجاد مي شود و اين عشق در شديدترين مرحله به فناي عارف و وصال او با حق تعالي مي انجامد. سفر دوم: سفر از حق به سوي حق و با حق است. در اين سفر سالک در صفات خدا سير مي کند؛ تا اين که به مقام مشاهده هم? کمالات خدا (آن مقدار که براي انسان ممکن است) نائل مي شود. سفر سوم: سفر از حق به سوي خلق و با حق است. سالک در اين مرحله در مراتب افعال حق و در عوالم جبروت، ملکوت و ناسوت سير مي کند؛ يعني ذات و لوازم اين عوالم را مشاهده مي کند. سفر چهارم: سفر از خلق به سوي خلق و با حق است. در اين سفر سالک اطلاعات کاملي از امور تمام مخلوقات به دست مي آورد.