تخفیف ویژه!
کد شناسه :318744

برنامه درسي و تربيت اخلاقي (با نگاهي بر آثار علامه مصباح يزدي)

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

يکي از راهبردهاي آشنايي با مباحث تربيت اخلاقي در اسلام و کاربردي کردن مؤلفههاي آن، بازپژوهي در آثار علما، انديشمندان و صاحبنظران علوم ديني است. يكي از انـديشمـندان، متـفکران و علماي اخلاق معاصر کـه در عرصـة اسلاميسازي آموزشوپرورش صاحبنظر است، علامه محمدتقي مصباح يزدي، دامت برکاته، است. دليل اين مدعا، آثار گفتاري، نوشتاري و جزوات منتشرنشدة فراوان ايشان است. ايشان، طي چند سال، جلسات متعددي با کارشناسان امر تعليم و تربيت در آموزشوپرورش کشور داشتهاند و بهدقت مباحث اين حوزه را نقد و بررسي كردهاند. دربارة آثار علامه مصباح يزدي در خصوص تعليم و تربيت بايد گفت در هيچيک از مکتوبات ايشان، مباني تعليم و تربيت، و اصول و شيوههاي تربيتي، بهصورتيکه در اين کتاب ميآيد، بهطور واضح مطرح نشده است؛ بلکه گاه در آثار ايشان، تنها مباني ذکر شده، و به اصل ناظر به آن اشارهاي نشده است؛ گاه سخني بهصورت اصل (دستورالعمل کلي) بيان شده، اما از مبناي آن ذکري به ميان نيامده است؛ چنانکه ممکن است صرفاً به ذکر روش تربيتي اکتفا شده و از مبنا يا اصل، چيزي گفته نشده است. روش کار مؤلف به اين صورت بوده که تلاش کرده تا با مراجعه به مباحث گفتاري، نوشتاري و رفتاري علامه مصباح، مباني، اصول و شيوههاي تربيت اخلاقي را استخراج و استنباط کرده، تصريحاً يا تلويحاً تحت عنوان مبنا، اصل يا روش ارائه دهد.