تخفیف ویژه!
کد شناسه :323339

تحول نظام اداري (دفتر اول: منابع انساني)

750,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نظر به اهميت نيروي انساني سازمان و زير سيستم‌هاي مديريت منابع انساني نظير سيستم جذب، سيستم مديريت و ارزيابي عملکرد، سيستم پاداش و نظاير اينها در تحول اداري، در همايشي که توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار گرديد، يکي از محورهاي آن به موضوع منابع انساني و تحول اداري اختصاص يافت تا فرصتي براي صاحب‌نظران فراهم آيد تا نقش نيروي انساني و زير سيستم‌هاي مديريت منابع انساني را در تحول نظام اداري کشور مورد بررسي قرار داده، نظرات خود را در اين خصوص ارائه نمايند. اين دفتر اولين مجموعه از اين مقالات است که به موضوع «منابع انساني و تحول نظام اداري» اختصاص يافته است و از اين منظر به صورت مجموعه‌اي تخصصي مسائل منابع انساني را در تحول نظام اداري مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين دفتر داراي چهارده مقاله و يک مقدمه علمي مي‌باشد.