تخفیف ویژه!
کد شناسه :323361

رضاخان و توسعه ايران

460,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب رضاخان و توسعه ايران به بررسي توسعه در دوره رضاخان اختصاص دارد. عصر پهلوي اول که به دنبال کودتاي ???? ش آغاز و چند سال بعد با کنار زدن قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوي تحقق يافت از جهات گوناگون قابل بررسي است. کتاب کوشيده است تا ضمن معرفي اقدامات انجام گرفته در حوزه هاي گوناگون در دوره مذکور، نسبت آنها را با مقوله توسعه سنجيده و همچنين با معرفي انواع رويکردها به توسعه، نوع رويکرد اتخاذ شده در عصر پهلوي اول به توسعه را بررسي نمايد و ضمن ارائه برخي آمار و گزارش هاي مستند اقتصادي، ديدگاه برخي صاحب نظران برجسته نيز درباره الگو و ره آورد توسعه در دوره مذکور مطرح شده است. کتاب رضاخان و توسعه ايران در شش فصل سامان يافته است: فصل اول به مباحث نظري و تعريف مفاهيم برجسته اختصاص دارد. در اين فصل ضمن تعريف توسعه و بيان تاريخچه آن، رويکردهاي عمده توسعه مورد بررسي قرار گرفته اند. در فصل دوم به پيشينه توسعه در ايران پيش از عصر پهلوي اول با تکيه بر عصر قاجاريه پرداخته شده است. فصل سوم به معرفي اجمالي رضاخان و چگونگي روي کار آمدن او اختصاص يافته است. فصل چهارم به بعد به بررسي محورهاي توسعه در عصر رضاخان مربوط مي شود. فصل چهارم به توسعه سياسي اختصاص يافته است. فصول پنجم و ششم به ترتيب به بررسي توسعه فرهنگي اجتماعي و توسعه اقتصادي در دوره مذکور پرداخته اند.