تخفیف ویژه!
کد شناسه :321490

پاسخ به شبهات كلامي دفتر اول: خداشناسي

550,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

رويكرد كتاب حاضر هر چند نقد شبهات است اما نقد شبهات بدون ارائه و اثبات اصل موضوع يعني وجود خداوند و توحيد ميسور نيست، لذا به صورت اجمال و ساده نخست براهين خداشناسي و توحيد به منصه اثبات مي رسد، آنگاه در ذيل هر برهان شبهه هاي آن نيز مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد. خواننده با مطالعه اين كتاب با دلايل خداشناسي، اصل توحيد و هم چنين صفات خدا با بيان كوتاه و به صورت مستدل و مبرهن و در عين حال ساده آشنا مي شود؛ همچنين به سستي شبهات و پرسشهايي كه در اين مقوله در سده هاي گذشته و معاصر مطرح بوده كه امروزه از طرق گوناگون مثل اينترنت، ماهواره، كتاب و جزوه شنيده مي شود پي مي برد. شماره شبهه هايي كه در اين تحقيق درباب خداشناسي مطرح شده به عدد نود مي رسد. دفتر اول به مبحث خداشناسي اختصاص دارد كه در فصل اول به عنوان كليات، نكاتي به صورت مقدمه تبيين مي شود. فصل دوم به براهين خداشناسي مي پردازد كه بعد از تبيين مختصر اصل برهان، شبهات ناظر بر اين دليل نقل و نقد مي شود. فصل سوم به نقد شبهات كلي و عمومي و همچنين پاسخ پرسشهايي در باب اصل وجود خدا و چگونگي آن اختصاص پيدا كرده است. فصل چهارم بحث يكتاپرستي را تعقيب مي كند كه در آن بعد از تبيين توحيد و اقسام آن و همچنين دلايل توحيد، شبهات مختلف ناظر بر آن مورد تحليل و نقد قرار مي گيرد. فصل پنجم حاوي بحث صفات خدا و نقد شبهات آن است كه در آن بعد از تبيين بحث صفات و اسماي خداوند، شبهات ناظر به صفات در ذيل شش عنوان نقد و نقد مي شود.